JAKOŚĆ CZĘŚCI TO TRWAŁOŚĆ SAMOCHODU
I TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE MOTODELTA.PL

 

INFORMACJE OGÓLNE

§ 1

Definicja pojęć:

1.1 Informacja telefoniczna – pracownik firmy MOTODELTA udzielający dodatkowych informacji z zakresu doboru części oraz pozostałych cech danego towaru (jakość, producent, cena).

1.2 Biuro – pracownik firmy MOTODELTA weryfikujący zamówienia, udzielający informacji za pośrednictwem e-mail o statusie zamówienia i przesyłki.

1.3 Sklep internetowy – witryna internetowa firmy MOTODELTA.

1.4 Firma – MOTODELTA Grzegorz Swół z siedzibą przy ul. Willowa 36 b 21-025 Niemce, NIP 946-214-51-28 Regon: 432541230 Tel. + 48 600 88 77 53.

1.5 Towar – towary, produkty i materiały umieszczone w Sklepie internetowym z przeznaczeniem do ich sprzedaży.

1.6 Zamawiający - podmiot spełniający warunki Regulaminu do złożenia zamówienia, który wypełnił i złożył formularz zamówienia.

§ 2

2.1 Wszelkie informacje zawarte w witrynie internetowej Sklepu internetowego i udzielane przez Informację telefoniczną nie są ofertą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 63 z późn. zmianami).

2.2 Wszelkie autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe do Sklepu internetowego należą do Firmy MOTODELTA  są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 80 poz. 904 z późn. zmianami).

2.3 Zastrzeżone dla producentów nazwy firm i towarów oraz wyróżniające je znaki graficzne jak również wszelkie inne nazwy własne, używane przez Sklep internetowy mają charakter informacyjny.

§ 3

3.1 Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

3.2 .Wypełnienie i złożenie formularza zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

§ 4

4.1  Ze Sklepu mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4.2  W przypadku składania zamówienia w imieniu podmiotu gospodarczego musi być jej przedstawicielem, lub uprawionym do tej czynności pracownikiem.

TOWAR

§ 5

5.1 Motodelta.pl gwarantuje, że sprzedawane przez niego Towary są fabrycznie nowe.

5.2 Większość towarów sprzedawanych w Sklepie internetowym są specjalistycznymi podzespołami i częściami samochodowymi, wymagającymi specjalistycznego montażu przez wykwalifikowane osoby.

5.3 Zamawiający ze względu na swoje bezpieczeństwo jak i utrzymanie warunków gwarancji producenta, powinien przeprowadzić montaż w zakładzie mechanicznym specjalizującym się w naprawie samochodów.

5.4 Sklep internetowy i Firma zajmuje się jedynie sprzedażą Towarów i nie ponosi odpowiedzialności za działania takich warsztatów

§ 6

Jeżeli Towar posiada stosowne dopuszczenia (homologację) na terenie określonego kraju może być na nim stosowany.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I JEGO REALIZACJA

§ 7

7.1 Sklep internetowy działa całą dobę, za wyjątkiem przerw spowodowanych awarią lub konserwacją serwera. Powody innych zaplanowanych przerw będą podawane na stronie głównej.

7.2 Informacja telefoniczna działa w godzinach od 9:00 do 17:00. Oddzwaniamy w przypadku kilkakrotnych nieodebranych połączeń z naszej strony.

7.3 Biuro Firmy działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

7.4 Zamówienia złożone w sklepie internetowym są weryfikowane i potwierdzane w godzinach pracy Biura.

§ 8

8.1 Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest potwierdzenie jego przyjęcia przez Biuro.

8.2 Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, przez które rozumie się wypełnienie co najmniej zawartych w nim pól obowiązkowych do wypełnienia.

8.3 W ciągu 24 h Biuro weryfikuje i potwierdza/odmawia otrzymanie wysłanego przez Zamawiającego formularza.

8.4 W przypadku złożenia zamówienia poza godzinami określonymi w § 7 Regulaminu termin potwierdzenia wysłania formularza liczony jest od najbliższego rozpoczęcia pracy Biura.

8.5  Zamawiający otrzymuje potwierdzenie wysłania formularza zamówienia drogą elektroniczną na podany w zamówieniu adres poczty e-mail.

§ 9

9.1 Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera:

 1. numer zamówienia
 2. potwierdzenie danych Zamawiającego
 3. termin realizacji zamówienia
 4. wysokość zaliczki
 5. inne koszty w tym koszt dostawy

§ 10

Motodelta.pl może odmówić przyjęcia zamówienia jeśli:

 1. otrzymamy niepoprawnie złożony formularz zamówienia
 2. wystąpią inne okoliczności za które Sklep internetowy nie ponosi winy
 3. zamawiający nie wpłaci zaliczki terminie i w wysokości określonej w potwierdzeniu zamówienia

§ 11

Terminy realizacji zamówienia jest jednoznaczny z terminem wysłania zamówionego Towaru do Zamawiającego.

11.1Towary znajdujące się na magazynie Sklepu internetowego – w następnym dniu roboczym tj. dniu w którym działa Serwis telefoniczny lub po dniu w którym uiścił on należną zapłatę lub ustaloną zaliczkę.

11.2W przypadku wysyłki za pobraniem realizacja odbywa się w terminie 24 h od potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

11.3Pozostałe Towary – uzgadniany każdorazowo z Zamawiającym

11.4Przewidujemy zamówienia ekspresowe, a warunki takich  zamówień są ustalane z Zamawiającym indywidualnie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

§ 12

12.1Zamawiający może dokonać Zamówienia Indywidualnego na inne towary nie objęte ofertą Sklepu internetowego zbieżne z jego asortymentem.

12.2Zamówienie Indywidualne jest realizowane na podstawie odrębnego pisemnego zamówienia wysłanego na adres e-mail Biura.

12.3Warunkiem rozpoczęcia realizacji Zamówienia Indywidualnego jest dopełnienie przez Zamawiającego ustaleń i obowiązków związanych z ewentualnym wpłaceniem zaliczki lub całej należności jeśli jest wymagana.

SPOSÓB I KOSZTY DOSTAWY

§ 13

Formy dostawy i płatności:

 1. Poczta Polska (przesyłka pobraniowa, lub paczka pocztowa, list polecony po wpłacie na konto)
 2. Firma kurierska DPD (przesyłka pobraniowa lub przesyłka po wpłacie na konto)
 3. Dostawa Własna na terenie miasta Lublin (koszt dostawy według cennika)

§ 14

Kosztami dostawy są koszty przesyłki ze Sklepu internetowego do Zamawiającego. Koszty te zawierają: opakowania i zabezpieczenie zakupionego towaru na czas spedycji lub Dostawy Własnej.

Koszty pokrywa Zamawiający jeśli zamówienie nie stanowi inaczej.

§ 15

Koszty dostawy określone są na karcie przedmiotu. Jeśli zamówienie dotyczy większej ilości przedmiotów koszty dostawy ustalane są indywidualnie ze względu na wagę, gabaryty i formę opakowania przesyłki.Koszty dostawy dotyczą tylko terenu Polski.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 16

Wszystkie podane w Sklepie internetowym kwoty są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.

§ 17

Płatność za zamówiony Towar dokonywana jest w następujący sposób:

17.1 Wpłata na konto firmowe całej kwoty za zamówiony towar i koszt dostawy.

17.2 Zapłata za przesyłkę pobraniową u kuriera firmy spedycyjnej zawierającą całą kwotę za zamówiony towar i koszt dostawy.

17.3 Zapłata u kierowcy całej kwoty za zamówiony towar i koszt dostawy w przypadku Dostawy Własnej.

17.4 Zapłata zaliczki przed realizacją Zamówienia Indywidualnego, a następnie pozostałej kwoty przy dostawie towaru.

§ 18

18.1 Wysokość zaliczki jest zawsze określana przez Sklep internetowy w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i wynosi nie więcej niż 50 % wartości zamówionego Towaru.

18.2 Zaliczka może zostać wpłacona na rachunek bankowy Firmy MOTODELTA w terminie 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

 

ZAMIANY W ASORTYMENCIE SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 19

19.1 Firma MOTODELTA zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w asortymencie Sklepu internetowego oraz do zmiany cen Towarów.

19.2 Przy realizacji Zamawiającego obowiązuje cena określona w zamówieniu, chyba że Firma poinformowała Zamawiającego o zmianie ceny w okresie od dnia złożenia zamówienia do dnia potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, a Zamawiający wyraził na to zgodę. W przypadku nie wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zmianę ceny przyjmuje się, że zawarcie zamówienia nie doszło do skutku.

REKLAMACJE

§ 20

20.1 Każdy towar sprzedawany objęty jest 12 miesięczną gwarancją producenta a od 13 do 24 miesiąca rekojmią sprzedawcy.

20.2 Reklamacje dotyczące niekompletności dostarczonego Towaru lub jego uszkodzenia mogą być rozpatrywane jedynie pod warunkiem sporządzenia przez Zamawiającego przy odbiorze Towaru protokołu reklamacyjnego w obecności osoby dostarczającej Towar.

20.3 Firma MOTODELTA ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego jedynie za fizyczne wady ukryte tkwiące w dostarczonym Towarze, chyba że Zamawiający wiedział o istnieniu wady w chwili odebrania Towaru.

§ 21

Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia samochodów spowodowane niewłaściwym zastosowaniem zamówionych w Sklepie internetowym Towarów.

§ 22

Firma MOTODELTA w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

22.1 wszelkie szkody wynikłe z zastosowania zamówionych Towarów.

22.2 szkody wynikłe z nieprawidłowego montażu zamówionych Towarów, w szczególności za nieprawidłowy montaż uznaje się dokonanie montażu przez podmiot nie spełniający warunków określonych w § 5 pkt. 3 Regulaminu.

22.3 utratę przez Zamawiającego szczególnych uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi udzielonej mu przez producenta lub sprzedawcę samochodu, w którym zastosowano zamówione Towary

22.4 utratę przez Zamawiającego szczególnych uprawnień wynikających z polisy ubezpieczeniowej lub innej podobnej umowy

22.5 za następstwa zastosowania zakupionych Towarów w próbach sportowych, wyścigach i innych celach niż normalne użytkowanie.

22.6 inne zdarzenia nie wynikające z wad ukrytych Towaru

§ 23

23.1 Reklamacje składane są w formie pisemnej na adres Firmy MOTODELTA. Wraz ze złożeniem reklamacji Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar na własny koszt oraz wypełnić poprawnie formularz reklamacyjny dostępny na stronie motodelta.pl.

23.2 Do złożenia reklamacji konieczne jest dołączenie paragonu fiskalnego lub podanie numeru Faktury VAT, za reklamowany Towar.

§ 24

24.1 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Firmę MOTODELTA, dostarczy ona Zamawiającemu Towar naprawiony lub wolny od wad.

24.2 W przypadku braku możliwości dostarczenia Zamawiającemu Towaru naprawionego lub wolnego od wad z przyczyn niezawinionych przez Firmę, MOTODELTA zwróci w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji na rzecz Zamawiającego uiszczoną przez niego cenę Towaru.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 25

Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru poprzez złożenie Firmie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z zakupu.

§ 26

Zamawiający zobowiązany jest przy odstąpieniu od umowy niezwłocznie zwrócić otrzymany Towar, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z zakupionym Towarem.

§ 27

27.1 Zamawiający zobowiązany jest przy odstąpieniu od umowy zwrócić otrzymany Towar w stanie niezmienionym.

27.2 Zwrócony Towar nie może nosić śladów używania i musi być zwrócony w nienaruszonym (zamknięcie fabryczne) , czystym opakowaniu.

27.3 Firma nie przyjmuje Towaru odesłanego przez Zamawiającego na jej koszt tzw. przesyłka pobraniowa.

§ 28

28.1 Firma zwróci Zamawiającemu uiszczoną przez niego cenę w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego od umowy i zamówionego Towaru, pod warunkiem że zwrócony Towar spełnia warunki określone w § 27 Regulaminu.

28.2 Uiszczona cena + najtańsza dostępna forma wysyłki dostępna w momencie składania zamówienia zostanie zwrócona Zamawiającemu na wskazany przez niego numer rachunku bankowego.Koszty zwrotu pokrywa kupujący

§ 29

W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 27 Regulaminu wyłączających możliwość odstąpienia od umowy, Firma powiadomi Zamawiającego o odmowie przyjęcia zwróconego Towaru z jednoczesnym wezwaniem Zamawiającego do jego odebrania lub odesłania na jego koszt.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 30

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są na stronie motodelta.pl w zakładce Polityka Prywatności.

UWAGI KOŃCOWE

§ 31

Zdjęcia przyporządkowane do poszczególnych towarów umieszczonych w Sklepie internetowym mogą odbiegać swoim wyglądem od oryginału i fakt ten nie może stanowić podstawy do reklamacji Towaru.

§32

Niektóre towary w sklepie nie posiadają lub mogą nie posiadać dopuszczeń do stosowania ich na drogach publicznych (co jest opisane na karcie produktu), a co za tym idzie ich stosowanie narusza lub może naruszać przepisy ustawy - Prawo ruchu drogowego kodeksu ruchu drogowego i innych aktów normatywnych. Ponadto zastosowanie ww. towarów może ograniczyć lub wyłączyć uprawnienia nabywcy z tytułu gwarancji lub rękojmi udzielonej mu przez osoby trzecie na pojazd, w którym zastosowano przedmiotowe towary i tym samym nabywca bierze pełną odpowiedzialność za używanie towarów nabytych od MOTODELTA.

§ 33

33.1 Firma zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści Regulaminu.

33.2 Zamawiającego obowiązują postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia, chyba że Firma MOTODELTA poinformowała Zamawiającego o zmianach w Regulaminie w okresie od dnia złożenia zamówienia do dnia potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ 34

34.1 Prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikających z niniejszej umowy jest prawo polskie.

34.2 Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle Zamówienia rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Firmy MOTODELTA.

 

Niemce 06 grudnia 2017 r.

 

Wydrukuj

Wyszukiwarka
Zaloguj się
Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?


Bestsellery
Cena 220.00PLN
Cena 185.00PLN

 

Nie znalazłeś interesującego Cię asortymentu? Napisz! Stworzymy ofertę specjalnie dla Ciebie. motodelta@motodelta.pl

 

Zakupy na motodelta.pl wejdą Ci w krew. motodelta blood